bgr
ДЕЙНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

Целта на тази дейност на Лонг Ман е пълното административно обслужване на  изградените и опериращи вятърни паркове, като се сведат до минимум ангажиментите на инвеститора и  оптимизират  разходите с цел увеличение на печалбата от производство на ел. енергия.

Базирайки се на своя професионален опит, както и на екипа от млади специалисти,  подкрепени от доверието на своите клиенти,  Лонг Ман изгради портфолио от административни услуги, което да осигури пълно и комплексно обслужване на фирмите инвестирали във вятърна енергетика. 

administrative pic administrative pic administrative pic
ОБХВАТ
 • Направление Административен мениджмънт на вятърни паркове обхваща:

  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

   Предоставяне на административен адрес на компаниите собственици на вятърни паркове: получаване на цялата фирмена кореспонденция на адрес.

  • СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

   Осчетоводяване на фактури, фактуриране на ежемесечното производство, извършване на плащания, свързани с дейностите на вятърния парк; подготвяне и внасяне на ДДС дневници, периодични и годишни декларации и ГФО; данъчни одити и връщане на ДДС; икономически анализи и прогнози за приходи и разходи;

  • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО / ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОТО ДРУЖЕСТВО

   Управление на договорите с експлоатационните дружества, вкл. уведомления, заявления, подаване на годишни приложения, подновяване на банкови гаранции; подписване на протоколи за произведено количество ел.енергия и издаване на фактури за него; получаване и проверка на фактури консумирана енергия, балансираща, достъп до мрежата и др.; представителство на инвеститора при внасяне на молби, запитвания, искания, жалби и всякакъв вид документация.

   Виж повече
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРОИЗХОД ОТ АУЕР

   Извършване на всички дейности, свързани с осигуряването на гаранции за произход на произведеното количесто ел. енергия от АУЕР и прехвърлянето им в полза на дружеството, което я изкупува;- подготвяне и внасяне на тримесечни и годишни информации в АУЕР за целите на НИС.

  • ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА”.

   Ежемесечно до 5-то число на текущия месец от името на производителя се подава иформация към Фонда за приходите от продадена ел.енергия за предходния месец; контакт и котрол на счетоводството за плащането на вноската от 5% в нормативно регламентирания срок.  
    

  • ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЯТЪРНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НАВЪРШИ ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ КЕВР НЕТНО СПЕЦИФИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

   Установява контакти с търговци на електрическа енергия с цел договаряне продажбата на електрическа енергия над определеното нетно специфично производство по пазарни цени; Провеждане на преговори, получаване на оферти и проекти за договори; Установяване на контакти с координатори на балансиращи групи и провеждане на преговори извършване на симулации в балансиращите групи, получаване на оферти и проекти за договори; анализ за ограниченията и възможностите, на различните предложения  от гледна точка на момента на достигане на НСП; Провеждане на процедура по промяната на координатора на балансиращата група и процедура по сключване на договори с търговец на ел.енергия.
    

   Виж повече
  • ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ.

   В случай, че вятърния парк е член на комбинирана или стандартна балансираща група, ежедневно трябва да бъде подаван прогнозен график за производството на електрическа енергия от вятърния парк. В тази връзка Лонг Ман ООД oсигурява компания, специализирана в прогнозиране на производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали; Поддържa контакти с компанията, с която е сключил договор  собственика и координира действията на прогнозиращата компания  с действията на търговеца и координатора; поддържа контакт с компанията за техническа поддръжка на вятърния парк с цел осигуряване на подаване на информация относно плановите ремонти, обслужвания или престои по други причини; Всекидневно контролиране на предоставянето на графика за производство на вятърния парк от прогнозната компания на координатора на балансиращата група и на търговеца; Месечен анализ на прогнозното и действителното производство на ел.енергия с цел оптимизиране на изчислените небаланси.
    

   Виж повече
  • ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ НА ВЯТЪРНИЯ ПАРК.

   Установяване на контакти с търговци на електроенергия с цел закупуването на електрическа енергия като потребител; Преговори и получаване на оферти; Анализ на офертите и оформяне на становище., Извършване на процедура за сключване на договор с търговец/доставчик на електроенергия за закупуване на електроенергия като потребител; Извършване на процедура за смяна на доставчик и координатор на балансираща група на вятърната електроцентрала като потребител; Поддръжка и контрол на договора с новия доставчик на електроенергия и оператора на мрежата.
    

   Виж повече
  • ДЕЙНОСТИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

   Предоставяне на информация и консултации относно необходимите застрахователни покрития при сключване на застрахователни договори; падежите за плащания; регистриране на щети и ангажимент за цялостната процедура по документирането й с цел получаване на застрахователно обезщетение.

  • ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОХРАНАТА НА ВЯТЪРНИЯ ПАРК

   Kонсултиране при избор на охранителна фирма, съблюдаване и контрол на изпълнението на договорите, документиране на продецурата при евентуално посегателство; падежите за заплащане.

  • ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С КОМУНИКАЦИИТЕ В ПАРКА

   Консултиране при избор на доставчик на Интернет и мобилен оператор на терена на вятъриня парк; контрол по изпълнение на договора и съдействие при установяване и отстраняване на повреди; падежи за плащания.

  • КОМУНИКАЦИЯ С МЕСТНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПАРКА

   Комуникация с общинска администрация-отдел МДТ относно снабдяване с данъчни оценки, удостоверения, декларации, плащане такси и др; при нужда комуникации с КЕВР, Агенцията по вписванията, Агенция геодезия, картография и кадастър, нотариуси и др.

  • ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

   Често в пределите на проектите за вятърни паркове са включени и земеделски земи, поради което за тези наши клиенти предлагаме консултации при подписване на договори за аренда или наем на земя, подготовка на проектите за тези договори, представителство на собственика при подписването и внасянето на договорите в Имотния регистър и Агенцията по вписванията, проследяване сроковете и навременното изплащане на таксите за наем/аренда.

   Виж повече
  • ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ

   Извършване на всички необходими действия, произтичащи от гереописаното на база делегирани правомощия.

Клиенти и партньори