bgr
ДЕЙНОСТИ

ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

Целта на тази дейност на Лонг Ман е пълното търговско обслужване на  изградените и опериращи вятърни паркове, като се сведат до минимум ангажиментите на инвеститора и  оптимизират  разходите с цел увеличение на печалбата от производство на ел. енергия.

Базирайки се на своя професионален опит, както и на екипа от млади специалисти,  подкрепени от доверието на своите клиенти,  Лонг Ман изгради портфолио от услуги по търговски мениджмънт, което да осигури пълно и комплексно обслужване на фирмите инвестирали във вятърна енергетика. 

administrative pic administrative pic administrative pic
ОБХВАТ
 • Направление Търговски мениджмънт на вятърни паркове обхваща:

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕРСКА ЕНЕРГИЯ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

   Управление на договорите за изкупуване на електрическа енергия с експлоатационните дружества; осигуряване на пълно представителство по отношение на търговско и административно обслужване; придвижване на документацията, включително уведомления, заявления, подновяване на банкови гаранции;  подписване на протоколи за произведено количество електрическа енергия и издаване на фактури за него; получаване и проверка на фактури за консумирана енергия, балансираща енергия, достъп до мрежата и др.; представителство на инвеститора при внасяне на молби, запитвания, искания, жалби и всякакъв вид документация.

   Виж повече
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРОИЗХОД ОТ АУЕР

   Извършване на всички дейности, свързани с осигуряването на гаранции за произход на произведеното количество електрическа енергия от АУЕР и прехвърлянето им в полза на дружеството, което я изкупува. Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия и важат за срок 12 месеца от датата на производство. Подготвяне и внасяне на тримесечни и годишни информации в АУЕР за целите на НИС.
    

   Виж повече
  • ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА”.

   Ежемесечно до 5-то число на текущия месец от името на производителя се калкулира и подава иформация към Фонда за нетните приходи от продадена електрическа енергия за предходния месец; контакт и контрол на счетоводството за плащането на вноската от 5% в нормативно регламентирания срок. 
    

  • СКЛЮЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ, СЛЕД ДОСТИГАНЕ НА НЕТНО СПЕЦИФИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

   Установяване на контакти с търговци на електрическа енергия с цел договаряне продажбата на електрическа енергия над определеното нетно специфично производство по пазарни цени; провеждане на преговори, получаване на оферти и проекти за договори; анализ за ограниченията и възможностите на различните предложения  от гледна точка на момента на достигане на НСП; провеждане на процедура по промяната на координатора на балансиращата група и процедура по сключване на договори с търговец на електрическа енергия; управление на сключени договори с търговци и координатори; подписване на протоколи за произведено количество електрическа енргия и фактуриране на производството.
    

   Виж повече
  • СКЛЮЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

   В случай, че вятърният парк е член на комбинирана или стандартна балансираща група, ежедневно трябва да бъде подаван прогнозен график за производството на електрическа енергия от него. В тази връзка Лонг Ман ООД oсигурява компания, специализирана в прогнозиране на производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали, представлява собствениците пред прогнозиращата компания, управлява сключените договори, координира действията на прогнозиращата компания с действията на търговеца и координатора, поддържа контакт с компанията за техническа поддръжка на вятърния парк с цел осигуряване подаване на информация относно плановите ремонти, обслужвания или престои по други причини. Осъществява всекидневно контролиране на предоставянето на графика за производство на вятърния парк от прогнозната компания на координатора на балансиращата група и на търговеца. Осигурява месечен анализ на прогнозното и действителното производство на електрическа енергия с цел оптимизиране на изчислените небаланси.
    

   Виж повече
  • СКЛЮЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ С ТЪРГОВЦИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

   Установяване на контакти с търговци на електроенергия с цел закупуването на електрическа енергия; преговори и получаване на оферти; анализ на офертите и оформяне на становище; осъществяване на процедура за сключване на договор с търговец на електроенергия за закупуване на електроенергия;  извършване на процедура за смяна на търговец и координатор на балансираща група на вятърната електроцентрала като потребител; поддръжка и контрол на договора с новия доставчик на електроенергия и оператора на мрежата.
    

   Виж повече
  • ДЕЙНОСТИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

   Предоставяне на информация относно необходимите застрахователни покрития при сключване на застрахователни договори; проучване и консултиране при избор на застрахователно дружество и управление на сключени договори; следене на падежите за плащания; регистриране на щети и ангажимент за цялостната процедура по документирането й с цел получаване на застрахователно обезщетение.

    

  • ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОХРАНАТА НА ВЯТЪРНИЯ ПАРК

   Kонсултиране при избор на охранителна фирма, съблюдаване, управление и контрол на изпълнението на договорите, документиране на продецурата при евентуално посегателство; съблюдаване на падежите за заплащане.

  • ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОМУНИКАЦИИТЕ ВЪВ ВЯТЪРНИЯ ПАРК

   Консултиране при избор на доставчик на Интернет и мобилен оператор на терена на вятъриния парк; управление и контрол по изпълнение на договора и съдействие при установяване и отстраняване на повреди; следене на падежи за плащания.

  • КОМУНИКАЦИЯ С МЕСТНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВЯТЪРНИЯ ПАРК

   Представителство пред общинска администрация отдел МДТ относно снабдяване с данъчни оценки, удостоверения, декларации, плащане такси и др; при нужда комуникации с КЕВР, Агенцията по вписванията, Агенция геодезия, картография и кадастър, нотариуси и др.

  • ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

   Често в пределите на проектите за вятърни паркове са включени и земеделски земи, поради което за тези наши клиенти предлагаме консултации при подписване на договори за аренда или наем на земя, подготовка на проектите за тези договори, представителство на собственика при подписването и внасянето на договорите в Имотния регистър и Агенцията по вписванията, проследяване сроковете и навременното изплащане на таксите за наем/аренда.
    

   Виж повече

Клиенти и партньори