bgr
ДЕЙНОСТИ

ОТ А ДО Я ВЪВ ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА

activities pic

Благодарение на многогодишния ни опит в сферата на вятърната енергетика и утвърдените ни позициите от самото начало на развитието й в България, Лонг Ман се превърна в синоним на гаранция за качество и коректност. Разбирайки особенностите на индустрията и предлагайки пълен пакет услуги, ние се превърнахме в предпочитан партньор за български и чуждестранни инвеститори.
Още в етапа на идейния проект разглеждаме множество варианти и чрез софтуерни симулации определяме очакваното годишно производство при използването на различни модели турбини. Оптимизираме разположението на машините в парка, с цел постигане на максимален ефект при използването на вятъра като енергийна суровина.

activities pic

В етапа на предпроектните проучвания и инвестиционното проектиране изготвяме екологични оценки и доклади по ОВОС, провеждаме процедури по промяна предназначението на земята и осигуряваме всички инвестиционни проекти необходими за снабдяване с разрешение за строеж. Съвместно с най-добрите проектански бюра и специалистите от електроразпределителните дружества търсим оптимални варианти за присъединяване на обектите в технически и финансов аспект.

По време на строителния процес гарантираме пълен контрол за съответствие на строителните дейности и проектната документация, изпълнявайки функциите на инвеститорски кантрол. Заедно със строителния надзор работим по необходими документи по Наредба 2 за въвеждане в експлотация и получаване на разрешение за ползване.
По време на експлоатацията на изградените вече вятърни електроцентрали, клиентите ни получават специализирани консултации, свързани с изпълнението на договорите по присъединяване и изкупуване на ел.енергията, както и такива свързани с активно променящата се нормативна база. Нашият екип от специалисти ще Ви консултира и при сключване на застрахователни договори, договори за СОД, за аренда на земеделска земя и всяка друга дейност свързана с администрирането на парка по време на експлоатация.
Основните направления на дейността на Лонг Ман са вятърни измервания и одити, развитие и управление на проекти, комплексен дю дилиджънс при продажба на проекти, административен мениджмънт и юридически консултации.

СВОБОДЕН ПАЗАР
 • Целта на създаването на електроенергийния пазар в България е да се създаде конкурентна среда за търговците на електрическа енергия, което да доведе до намаляване на цената на енергията и повишаване на качеството на обслужването. Така клиентът има възможност да избира сам търговеца, от когото закупува или продава ел. енергия, да договаря условията по договора и фактурирането, както и допълнителните услуги свързани с обслужването.
  Независимо от избора на  търговец, всеки клиент трябва да продължи да заплаща мрежови услуги, към оператора, към чиято мрежа е присъединен, като тези цени са регулирани и не подлежат на договаряне.
  Свободният пазар за доставка на ел.енергия в България вече работи, прилагайки последните промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), които предвиждат всички клиенти с обекти, присъединени на средно напрежение, да могат да  си избират доставчик на електрическа енергия и да договорят с него цените й.
  За разлика от регулирания пазар, където търговията се извършва след като доставката е направена и обхваща период от един месец, то в условията на свободен пазар търговията се извършва преди момента на доставка и се търгуват количества на часова база. Това означава, че предварително се планира очакваното потребление за всеки час.
  След обстойно проучване на пазара, от началото на м.април 2015г. Лонг Ман Холдинг АД е на свободния пазар с обектите си като потребител на ел.енергия, като сключи договори с лицензиран търговец на ел.енергия, съгласно действащото законодателство. 
  Що се отнася за пазара на ел.енергия за производители от ВЕИ, би следвало да се има предвид че участвайки на борсовия пазар, производителите трябва добре да планират своето бъдещо производство, защото всеки търговец има нужда от гарантиране на доставките. Поради факта, че вятъра е трудно прогнозируем източник излизането на св. пазар е трудна и интелигентна задача за която са нужни специфични познания и използването на специализирани софтуерни продукти, за да се намалят разходите на производителите за небаланс.
  В тази връзка от средата на 2014г. Лонг Ман Холдинг участва активно във внедряването и усъвършенстването на система за прогнозиране на произвежданата ел.енергия от вятърни електроцентрали.

  Виж повече

Клиенти и партньори